Al meer dan 20 jaar actief in de stoffen industrie
Kies uit meer dan 800 stoffen
Bezorgd binnen 2 weken
Alleen de beste kwaliteit

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Waldola BV is het bedrijf achter www.waldola.nl. Waldola is een online winkel in gordijnstoffen voor babyʼs en kinderen, welke via www.waldola.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van waldola.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website waldola.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van waldola.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door waldola.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website: www.waldola.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Verkoopprijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 5,95 tot een order bedrag van € 50,-. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land & order grootte.

4.3 waldola.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Fortis bank, Rabo Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN- betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Waldola BV te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5.2 Betaling dient vooraf te geschieden.

5.3 De klant geeft waldola.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Waldola BV.

Artikel 6. Levering

6.1 waldola.nl streeft ernaar om metergoed bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is waldola.nl echter niet verplicht. Voor de geconfectioneerde artikelen is het streven deze binnen 15 werkdagen te leveren. Ook hiertoe is waldola.nl niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. waldola.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst-en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan waldola.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen.
Metergoederen: Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geroutineerd worden. De kosten van het retourneren komt voor rekening van de klant. Geconfectioneerde artikelen: Helaas kunnen geconfectioneerde artikelen niet geroutineerd worden. Alles wordt op de door u aangeven maten gemaakt.

Waldola is niet aansprakelijk voor foutief doorgegeven maten.
8.1 Artikelen zoals hierboven aangegeven, die u via www.waldola.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: Deze artikelen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour worden aangeboden aan de postbode. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden. Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 12 en NIET geruild worden. Bij aankoop van een artikel met een korting van 70% of meer, wordt u er het plaatsen van uw bestelling op geattendeerd dat het een uitverkoop artikel betreft dat niet geruild mag worden.

8.2 waldola.nl accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw ruiling zal na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door waldola.nl. Deze bon is onbeperkt geldig en kunt u online gebruiken om een openstaande bestelling (gedeeltelijk) te voldoen.

8.4 Voor het terugzenden van de voor ruiling kan via de volgende methode: Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bv. TNT). Ruilingen welke per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten á € 5,95 in rekening én de kosten in rekening welke ons door TNT in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen aan info@waldola.nl.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.4 beschreven.
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar
ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@waldola.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert waldola.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, waldola.nl zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Artikel 10. Herroepen

10.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. waldola.nl crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

10.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@waldola.nl. In deze e- mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de stof teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door waldola.nl plaats. 10.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en waldola.nl, dan wel tussen waldola.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en waldola.nl, is waldola.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van waldola.nl.

waldola.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat waldola.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e- mail via: info@waldola.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

12.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen waldola.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Web http://www.waldola.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Waldola BV.
Laatste wijziging: 31 maart 2019.